Sectorfonds PaperPackSkills

PaperPackSkills is een non-profit organisatie en het sectorfonds van de papier- en kartonbewerkende industrie. Onze voornaamste taak is om alle bedrijven van de papier- en kartonsector te informeren, adviseren en consulteren omtrent vorming, opleiding, onderwijs, werkbaar werk en inclusief ondernemen. PaperPackSkills is een fonds voor bestaanszekerheid gelinkt aan het paritair comité 136 (arbeiders) en pc 222 (bedienden) dat paritair beheerd is met zowel de werkgevers- als werknemersorganisaties in de raad van bestuur. Sinds 2011 streeft het sectorfonds naar een optimale dienstverlening voor KMO’s en grote ondernemingen door middel van de uitwerking van een competentiebeleid en gratis opleidingsaanbod. Verder zet PaperPackSkills projectmatig in op de noden van de sector door het onderwijs en de arbeidsmarkt optimaal op elkaar af te stemmen en door  allerlei projecten op te zetten om de instroom in de sector te verbeteren, de diversiteit te verhogen, werkbaar werk te realiseren, … Het sectorfonds werkt in dit kader met een sectorconvenant van de Vlaamse Overheid waarbij steeds gefocust wordt op sectorale en maatschappelijke noden. Sinds 2018 is de naam PaperPackSkills in werking getreden om de activiteiten van het sectorfonds duidelijker te kaderen waarbij wordt verwezen naar de sector (paper; packaging) als naar onze visie om de vaardigheden van de werknemers (skills) optimaal en in brede zin te ondersteunen. Onze dienstverlening heeft als doel om alle papier en kartonbedrijven in België te bereiken.

Daarnaast zijn wij aanspreekpunt voor alle bedrijven uit onze sector, maar ook voor het grafisch en technisch onderwijs en voor alle verschillende partners (VDAB, Werkplekarchitecten ,Het Beroepenhuis, ESF, …).

PaperPackSkills werd succesvol doorgelicht en beantwoordt aan de criteria van de Qfor WSE-Scan voor de dienstverlening van ‘consulting‘. Met name het advies en uitvoering van projecten met betrekking tot learning, development en competentie management; in aansluiting met het sectorconvenant voor de papier- en kartonbewerkende industrie. 

Heeft u vragen over onze werking? Contacteer ons gerust!