ESF Opleidingen van de toekomst

ESF project 12322 ‘Grote evoluties binnen de industrie’

Het project 12322 ‘Grote evoluties binnen de industrie’ kadert zich binnen de projectoproep 566: ‘Opleidingen van de toekomst’. Om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt en het opleidings- en onderwijsaanbod hierop beter te laten aansluiten, is een gerichte focus op competenties noodzakelijk. Met de oproep ‘Opleidingen van de toekomst’ wordt er beoogt opleidingen te maken op basis van de resultaten uit de SCOPE competentieprognoses of uit gelijkaardige studies. Het project ‘Grote evoluties binnen de industrie’ focust zich op het tot stand brengen van opleidingen specifiek voor de industrie.

Wens je input te geven bij het ontwikkelen van onze opleidingen? Dat kan! Lees hieronder welke opleidingen we zullen uitwerken. Stuur ons een mail via contact@paperpackskills.be bij interesse. 

 

 

PaperPackSkills heeft samen met 22 partners de ambitie om 12 opleidingen uit te werken. We nemen het promotorschap van dit project op ons. 

Samen werken we rond het maatschappelijk thema ‘Grote evoluties binnen de industrie’. Binnen dit maatschappelijk thema maken we een opsplitsing van 4 subthema’ waarbinnen de opleidingen worden opgebouwd. De 4 subthema’s luiden als volgt: ‘Arbeidsorganisatie’, ‘Digitale upskilling’, ‘Soft skills’, ‘Technische upskilling’. Onderstaand wordt telkens het subthema en de bijhorende opleidingen uitgelegd. 

Subthema ‘Arbeidsorganisatie’

In de organisaties van de toekomst zien we een verschuiving van uitvoerende taken naar toezichts-, controle- en monitoringtaken. Deze evolutie vereist enerzijds meer (mentale) flexibiliteit en cognitieve vaardigheden om de toegenomen complexiteit te beheersen, met ook meer autonomie/zelfsturing/plannings-vermogen. Anderzijds zullen medewerkers ook meer dan vandaag moeten samenwerken. Communicatievaardigheden, en vooral de capaciteit om samen te werken met medewerkers met achtergronden in andere disciplines, zullen extra belangrijk worden.

Het volstaat niet om op individueel niveau op deze softskills in te zetten. Het komt er in de eerste plaats op aan de arbeid zodanig te organiseren dat zin voor initiatief en samenwerking verankerd zijn in de jobs van medewerkers.

Vertrekkende vanuit deze noden zal een integrale, praktijkgerichte en multidisciplinaire opleiding ontwikkeld worden voor veranderteams in organisaties. In de loop van de opleiding, worden de deelnemers begeleid richting meer zelfsturing en een betere samenwerking.

Partners: 

Subthema: ‘Soft Skills’

De laatste jaren grijpt de digitalisering en nieuwe technologie in op verschillende jobs in de industriële sector. Door deze veranderingen is er een verschuiving in de nodige competenties en vaardigheden, voor dewelke wij vanuit dit project opleidingen zullen ontwikkelen. Meer specifiek zetten wij in op het versterken van de soft skills die nodig zullen zijn in de toekomst.

Volgende opleidingen zullen uitgewerkt worden:

  • Zelfontwikkeling: de opleiding zal inzetten op het versterken van een mindset gericht op groei om het blijvend leren ten gevolge van digitalisering te ondersteunen.
  • Veerkracht: in deze opleiding zullen medewerkers leren hoe men kan omgaan met stresserende en moeilijke gebeurtenissen en zich hier meer weerbaar voor te maken.
  • People management: de opleiding zet in op het versterken van leiderschapscompetenties en coachende vaardigheden in een context van veranderingen.
  • Interdisciplinair samenwerken: door digitalisatie ontstaat er een nieuwe nood aan samenwerken tussen verschillende afdelingen. Het doel van de opleiding is een collectief bewustzijn te creëren over het belang van digitalisatie en de samenwerking te optimaliseren.

Om de transfer naar de werkplaats te verhogen zullen de opleidingen op maat gemaakt worden van de sector.

Mits het aanpassen van voorbeelden en oefeningen, zullen de opleidingen ook voor andere sectoren toepasbaar zijn.

Partners:

Subthema: ‘Technische upskilling’ 

In gang gezet door automatisering en technologisering zien we verschuivingen op vlak van technische competenties. Eerst en vooral is er meer nood aan vaardigheden en kennis rond veiligheid. Als tweede zien we dat er een verschuiving is van uitvoerende taken naar toezichts- controle en monitoringstaken. Er zal meer nood zijn aan technische kennis en analytische vaardigheden om te functioneren binnen de geautomatiseerde machineparken. Als derde blijkt dat werknemers meer polyvalenter zullen ingezet worden. Dit zorgt ervoor dat deze meer soorten technische taken zullen uitvoeren. Deze bevindingen zetten ons er toe aan om volgende opleidingen uit te werken:

  • Bewust en veilig aan de slag in en rond voertuigen in de werkplaats: de opleiding heeft als doel aan de hand van XR-technologie leerlingen binnen de 3de graad secundair onderwijs kennis te laten maken met gevaarlijke situaties op de werkvloer.
  • Veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid: we ontwikkelen een e-learning rond veiligheid voor maatwerkers en arbeiders.
  • Learning game voor technische profielen: de opleiding is een online learning game waarbij een productielijn binnen een industrieel bedrijf gesimuleerd wordt.
  • Integrale productontwikkeling 5.0: een opleiding rond product-systeem ontwerpen, circulair ontwerpen en digitaal ontwerpen.
  • Efficiënte productietechnieken: een serious game wordt ontwikkeld waarbij een productieomgeving gesimuleerd wordt met een aantal complexe taken die moeten worden opgevolgd.

Partners: